Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Słowenia) w dniu 22 października 2019 r. – A.B i B.B. / Personal Exchange International Limited

(Sprawa C-774/19)

Język postępowania: słoweński

Sąd odsyłający

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: A.B i B.B..

Strona pozwana: Personal Exchange International Limited.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 44/20011 należy interpretować w ten sposób, że umowę dotyczącą gry w pokera w internecie, zawartą na odległość przez internet przez osobę fizyczną z zagranicznym operatorem gier w internecie i podlegającą ogólnym warunkom umowy rzeczonego operatora, można również uznać za umowę zawartą przez konsumenta w celu, który nie może być uważany za jego działalność zawodową lub gospodarczą, jeżeli wspomniana osoba od wielu lat utrzymuje się z osiąganych w ten sposób dochodów lub z wygranych z gry w pokera, mimo iż nie jest ona formalnie zarejestrowana w odniesieniu do tego rodzaju działalności, a w każdym razie nie oferuje takiej działalności osobom trzecim na rynku jako płatnej usługi?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.