Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 22. oktobra 2019 vložilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – A. B. in B. B. / Personal Exchange International Limited

(Zadeva C-774/19)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A. B. in B. B.

Tožena stranka: Personal Exchange International Limited

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba prvi odstavek 15. člena Uredbe 44/20011 razlagati tako, da se kot pogodba, ki jo sklene potrošnik za namen, za katerega se šteje, da je izven njegove pridobitne ali poklicne dejavnosti, šteje tudi pogodba za igranje spletne igre pokra, ki jo sklene posameznik preko spleta na daljavo s tujo prirediteljico spletnih iger in pod njenimi Splošnimi pogoji poslovanja, pri čemer se posameznik več let preživlja s tako pridobljenim dohodkom oziroma zaslužkom od igranja pokra, čeprav tovrstne dejavnosti nima uradno registrirane in je tudi sicer drugim na trgu ne ponuja kot plačljivo storitev?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42 ).