Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 7. oktoobril 2019 – A versus B, C

(kohtuasi C-738/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Hageja: A

Kostjad: B, C

Eelotsuse küsimus

Kuidas tuleb tõlgendada direktiivi 93/131 ja eelkõige selles sisalduvat kumulatiivse mõju põhimõtet, hinnates küsimust, kas hüvitis, mida peab maksma tarbija, kes ei täida oma kohustusi, on ülemäära suur direktiivi 93/13 lisa punkti 1 alapunkti e tähenduses, kui hüvitist nõutakse selliste leppetrahvi tingimuste alusel, mis on seotud eri laadi lepingurikkumistega, mida ei pea olemuslikult koos toime panema ning käesoleval juhul tõepoolest ei pandudki toime koos? Kas seejuures on tähtis, et seoses lepingurikkumistega, mille tõttu nõutakse leppetrahvi, nõutakse ka kahju hüvitamist õigusvastaselt saadud kasu väljaandmise teel?

____________

1     Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).