Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 7.10.2019 – A v. B ja C

(asia C-738/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantaja: A

Vastaajat: B ja C

Ennakkoratkaisukysymys

Miten on tulkittava direktiiviä 93/13/ETY1 ja erityisesti siihen sisältyvää kumulatiivisen vaikutuksen periaatetta arvioitaessa, onko vahingonkorvaus, jota vaaditaan velvollisuutensa täyttämättä jättäneeltä kuluttajalta (jäljempänä sopimussakkoehto), kyseisen direktiivin liitteessä olevan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla suhteettoman suuri, kun kyse on sopimussakkoehdoista, jotka liittyvät luonteeltaan erilaisiin laiminlyönteihin, joiden ei niiden luonteen vuoksi tarvitse tapahtua yhdessä, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa ei olekaan tapahtunut? Onko tässä yhteydessä merkityksellistä, että sen laiminlyönnin yhteydessä, jonka perusteella sopimussakkoa vaaditaan, vaaditaan myös vahingonkorvauksena oikeudenvastaisesti saadun voiton luovuttamista?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).