Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. oktobrī iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – A/B, C

(Lieta C-738/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Prasītāja: A

Atbildētāji: B, C

Prejudiciālie jautājumi

Kā ir jāinterpretē Direktīva 93/13 1 un it īpaši tajā ietvertais kumulatīvās iedarbības princips, vērtējot jautājumu, vai kompensācija, kas jāmaksā patērētājam, kurš nepilda savas saistības, ir nesamērīgi liela direktīvas pielikuma 1. punkta e) apakšpunkta izpratnē, ja tas skar līgumsoda noteikumus, kas saistīti ar dažāda veida līgumpārkāpumiem, kuriem pēc savas būtības nav jābūt notikušiem kopā un kas izskatāmajā lietā arī nav notikuši kopā? Vai šajā kontekstā ir būtiski, ka saistībā ar līgumpārkāpumiem, kuru dēļ tiek pieprasīts līgumsods, tiek prasīta arī zaudējumu atlīdzība, izmaksājot nelikumīgi gūto peļņu?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).