Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 7. októbra 2019 – A/B, C

(vec C-738/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A

Žalovaní: B, C

Prejudiciálna otázka

Ako sa má vykladať smernica 93/131 a najmä v nej upravená základná zásada kumulatívneho účinku pri posudzovaní otázky, či je náhrada, ktorú je spotrebiteľ povinný poskytnúť z dôvodu nesplnenia jeho povinností, neprimerane vysoká v zmysle bodu 1 písm. e) prílohy k tejto smernici, ak ide o ustanovenia o zmluvnej pokute, ktoré nadväzujú na rôzne druhy porušení zmluvy, ktorých sa osoby vzhľadom na ich povahu nemusia dopustiť súbežne a v prejednávanej veci sa ich ani v skutočnosti súbežne nedopustili? Je v tomto ohľade relevantné, že sa v súvislosti s porušeniami zmluvy, ktoré zakladajú povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, žiada aj o náhradu škody v podobe vydania neoprávnene dosiahnutých ziskov?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).