Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 7 oktober 2019 – A mot B, C

(Mål C-738/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i det nationella målet

Sökande: A

Motparter: B och C

Tolkningsfråga

Hur ska direktiv 93/13, och närmare bestämt den princip om sammanlagd effekt som anges i detta, tolkas vid bedömningen av huruvida det vite som den konsument som inte har fullgjort sina skyldigheter har ålagts att erlägga (nedan kallad vitesklausulen) är oproportionerligt högt, i den mening som avses i punkt 1 e i bilagan till direktivet, för det fall det rör sig om vitesklausuler som är kopplade till diverse avtalsbrott av varierande slag som till sin karaktär är sådana att de inte behöver förekomma tillsammans, och i det konkreta fallet inte heller gör detta? Har det därvid betydelse att det i samband med de avtalsbrott för vilka vite yrkas även yrkas vite i form av avdrag för otillbörlig vinst?

____________