Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 30 września 2019 r. – GR / Stadt Duisburg

(Sprawa C-720/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: GR

Druga strona postępowania: Stadt Duisburg

Pytania prejudycjalne

Czy członek rodziny pracownika tureckiego, który może wywieść od tego pracownika prawa na podstawie art. 7 ust. 1 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG–Turcja, traci te prawa, jeżeli przyjmuje on obywatelstwo przyjmującego państwa członkowskiego, tracąc jednocześnie dotychczasowe obywatelstwo?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy członek rodziny pracownika tureckiego w opisanej sytuacji może nadal powoływać się na prawa wynikające z art. 7 decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG–Turcja, jeżeli następnie utraci obywatelstwo przyjmującego państwa członkowskiego z powodu ponownego przyjęcia poprzedniego obywatelstwa?

____________