Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. septembra 2019 – GR/Stadt Duisburg

(vec C-720/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: GR

Žalovaný: Stadt Duisburg

Prejudiciálne otázky

Zanikajú rodinnému príslušníkovi tureckého pracovníka, ktorý od neho môže odvodzovať práva podľa článku 7 ods. 1 rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80, tieto práva, ak nadobudne štátne občianstvo prijímajúceho členského štátu a stratí doterajšie štátne občianstvo?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Môže sa rodinný príslušník tureckého pracovníka v opísanej situácií potom ďalej odvolať na práva z článku 7 rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80, ak štátne občianstvo prijímajúceho členského štátu opäť stratil, pretože prijal predchádzajúce štátne občianstvo?

____________