Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugali) on esittänyt 15.10.2019 – Ramada Storax SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-756/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ramada Storax SA

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (arvonlisäverodirektiivi) 90 ja 273 artiklaa sekä arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja perusoikeuksiin kuuluvia taloudellisia oikeuksia tulkittava siten, että niiden mukaista on se, että Portugalin lainsäätäjä rajoittaa 26.12.1984 annetulla lain tasoisella asetuksella (Decreto-Lei) nro 394-B/84 hyväksytyn Portugalin arvonlisäverokoodeksin (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, CIVA) 78 §:n 7 momentin b kohdassa maksukyvyttömyysmenettelyssä perimiskelvottomiksi katsottuihin saataviin liittyvän arvonlisäveron oikaisua siten, että oikaisu voidaan tehdä ainoastaan siinä säädetyissä tapauksissa (eli kun maksukyvyttömyysmenettely on päätetty käydä lyhennettynä sen jälkeen, kun 18.3.2004 annetulla lain tasoisella asetuksella (Decreto-Lei) nro 53/2004 hyväksytyn yritysten maksukyvyttömyyttä ja yrityssaneerausta koskevan koodeksin (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, CIRE) mukaisesta saatavien tarkastamista ja etuoikeusasemaan asettamista koskevasta tuomiosta on tullut lainvoimainen tai, tarvittaessa, kun kyseisen koodeksin 156 §:ssä tarkoitetun päätöksen kohteena oleva suunnitelma on hyväksytty), mistä seuraa, etteivät tätä varten kelpaa muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten ratkaisut, joissa vahvistetaan maksukyvyttömyysmenettelyssä vaadittujen saatavien olevan perimiskelvottomia?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).