Language of document :

A Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugália) által 2019. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ramada Storax SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-756/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Ramada Storax SA

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Értelmezhető-e úgy a 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (héairányelv) 90. és 273. cikke, a héasemlegesség és az arányosság elve, valamint az alapvető gazdasági szabadságok, hogy azok lehetővé teszik a portugál jogalkotó számára, hogy az 1984. december 26-i, 394-B/84. sz. törvényrendelettel jóváhagyott, hozzáadottérték-adóról szóló törvénykönyv (héatörvénykönyv) 78. cikke (7) bekezdésének b) pontja értelmében korlátozza a hozzáadottérték-adó kiigazítását olyan követelések vonatkozásában, amelyeket fizetésképtelenségi eljárás keretében behajthatatlannak minősítettek az ugyanezen rendelkezésben előírt esetekben (vagyis, ha a fizetésképtelenség korlátozott jellege megállapítást nyert, a 2004. március 18-i 53/2004. sz. törvényrendelettel jóváhagyott Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas [CIRE] [a fizetésképtelenségi és vállalat-helyreállítási törvénykönyv] által előírtak szerint, a követelések elismeréséről és elsőbbségéről szóló ítélet jogerőre emelkedését, vagy – adott esetben – a szóban forgó törvénykönyv 156. cikkében foglalt megállapodás tárgyát képező terv jóváhagyását követően), olyan módon, hogy e tekintetben nem ismerik el a más tagállamok által hozott azon határozatokat, amelyek egy csődeljárás keretében követelt tartozás behajthatatlanságát állapítják meg?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)