Language of document :

2019 m. spalio 15 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-756/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Ramada Storax, S.A.

Atsakovas: Autoridade Tributária e Aduaneira (Administración Tributaria y Aduanera) (Mokesčių ir muitų administratorius)

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 <...> 90 ir 273 straipsnius, PVM neutralumo ir proporcingumo principus bei pagrindines ekonomines laisves galima aiškinti taip, kad pagal juos Portugalijos teisės aktų leidėjui pagal Pridėtinės vertės mokesčio kodekso (PVM kodekso), patvirtinto 1984 m. gruodžio 26 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 394-B/84, 78 straipsnio 7 dalies b punktą leidžiama apriboti pridėtinės vertės mokesčio (PVM), susijusio su skolomis, kurios laikomos neatgautinomis per bankroto procedūrą, patikslinimą taip, kad jis galimas tik šiame punkte numatytomis aplinkybėmis (t. y. kai buvo pripažinta, jog taikoma supaprastinta nemokumo procedūra, priėmus sprendimą dėl skolos pripažinimo ir išieškojimo pirmenybės, kaip numatyta Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (Nemokumo ir įmonių pertvarkymo kodeksas), patvirtintame 2004 m. kovo 18 d. Įstatyminiame dekrete Nr.  53/2004, arba, prireikus, patvirtintus pagal šio kodekso 156 straipsnį sutartą planą), ir taip nepripažinti kitų valstybių narių teismų priimtų sprendimų, kuriuose per bankroto procedūrą reikalaujamos skolos yra pripažintos neatgautinomis?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).