Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. oktobrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-756/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ramada Storax SA

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 [..] 90. un 273. pantu, PVN neitralitātes un samērīguma principus, kā arī ekonomiskās pamatbrīvības var interpretēt tādējādi, ka tie atļauj Portugāles likumdevējam ar 1984. gada 26. decembra Dekrētlikumu Nr. 394-B/84 apstiprinātā Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Pievienotās vērtības nodokļa kodekss) 78. panta 7. punkta b) apakšpunktā iespēju koriģēt pievienotās vērtības nodokli (PVN) attiecībā uz prasījumiem, kas maksātnespējas procedūrā ir tikuši atzīti par neatgūstamiem, aprobežot tikai ar minētajā pantā paredzētajiem gadījumiem (proti, daļējas maksātnespējas atzīšanu pēc tam, kad ir stājies likumīgā spēkā spriedums par maksātnespējas atzīšanu un prasījumu atmaksas secības noteikšanu atbilstoši ar 2004. gada 18. marta Dekrētlikumu Nr. 53/2004 apstiprinātajam Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Uzņēmumu maksātnespējas un atveseļošanas kodekss - CIRE) vai arī pēc tam, kad ir panākta minētā kodeksa 156. pantā paredzētā vienošanās par atmaksas plāna apstiprināšanu, ja tāda ir), līdz ar to šim nolūkam neatzīstot citu dalībvalstu tiesu nolēmumus, ar kuriem maksātnespējas procedūrā izvirzītie prasījumi ir atzīti par neatgūstamiem?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).