Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) op 15 oktober 2019 – Ramada Storax, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-756/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ramada Storax, S.A.

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag

Kunnen de artikelen 90 en 273 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 (btw-richtlijn)1 , de beginselen van btw-neutraliteit en evenredigheid, alsmede de economische fundamentele vrijheden aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de Portugese wetgever krachtens artikel 78, lid 7, onder b), van het bij wetsbesluit nr. 394-B van 26 december 1984 goedgekeurde wetboek inzake de belasting over de toegevoegde waarde btw-correcties voor vorderingen die oninbaar worden geacht in een insolventieprocedure, beperkt tot de in dat artikel genoemde gevallen (namelijk wanneer de insolventie vereenvoudigd wordt afgewikkeld, nadat de in het wetboek inzake insolventie en herstel van ondernemingen, goedgekeurd bij wetsbesluit nr. 53 van 18 maart 2004, bedoelde beslissing over de toelating van vorderingen tot de verificatie en hun rangorde onherroepelijk is geworden of nadat, indien van toepassing, het overeenkomstig artikel 156 van dat wetboek overeengekomen akkoord is gehomologeerd), met als gevolg dat beslissingen van rechterlijke instanties van andere lidstaten waarbij in insolventieprocedures ingediende vorderingen oninbaar zijn verklaard, niet worden erkend?

____________

1 Richtlijn betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).