Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 15 października 2019 r. – Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-756/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ramada Storax, S.A.

Strona przeciwna: Autoridade Tributária e Aduaneira (Administración Tributaria y Aduanera)

Pytania prejudycjalne

Czy art. 90 i 273 dyrektywy 2006/112/WE1 Rady […], zasady neutralności VAT i proporcjonalności oraz podstawowe swobody gospodarcze można interpretować w ten sposób, że pozwalają ustawodawcy portugalskiemu, na mocy art. 78 ust. 7 lit. b) kodeksu podatku od wartości dodanej (kodeksu VAT) zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 394-B/84 z dnia 26 grudnia, ograniczyć dokonanie korekty podatku od wartości dodanej (VAT) związanej z wierzytelnościami uznanymi za nieściągalne w ramach postępowania upadłościowego, do przypadków w nim określonych [czyli gdy została ogłoszona upadłość o ograniczonym charakterze, po uprawomocnieniu się wyroku ustalającego istnienie i kolejność zaspokojenia wierzytelności przewidzianego w Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (kodeksu postępowania upadłościowego i naprawczego przedsiębiorstw) zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 53/2004 z dnia 18 marca, lub, w stosownych przypadkach, po zatwierdzeniu planu będącego przedmiotem umowy, o której mowa w art. 156 tego kodeksu] w taki sposób, że nie są w tym celu uznawane wyroki wydane przez sądy innych państw członkowskich stwierdzające nieściągalność wierzytelności dochodzonych w ramach postępowania upadłościowego?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).