Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) 15. októbra 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-756/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ramada Storax, S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira (Administración Tributaria y Aduanera)

Prejudiciálne otázky

Možno články 90 a 273 smernice Rady 2006/112/ES1 …, zásadu neutrality DPH a zásadu proporcionality, a základné ekonomické slobody vykladať v tom zmysle, že umožňujú, aby portugalský zákonodarca na základe článku 78 ods. 7 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon o DPH), schváleného zákonným dekrétom č. 394-B/84 z 26. decembra 1984, obmedzil úpravu dane z pridanej hodnoty (DPH) týkajúcu sa pohľadávok, ktoré sú považované za nevymožiteľné v rámci konkurzného konania, na prípady, ktoré sú v ňom uvedené [teda ak bol vyhlásený obmedzený rozsah platobnej neschopnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o uznaní a poradí uspokojenia pohľadávok v zmysle Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (zákon o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácií) (CIRE), schváleného zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004, prípadne po schválení plánu podľa dohody uvedenej v článku 156 uvedeného zákona], takže sa na tento účel neuznávajú rozhodnutia vydané súdmi iných členských štátov, ktoré vyhlasujú pohľadávky prihlásené v rámci konkurzného konania za nevymožiteľné?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).