Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD (Portugal) den 15 oktober 2019 – Ramada Storax SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-756/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: Ramada Storax SA

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 90 och 273 i rådets direktiv 2006/112/EG1 …, principen om mervärdesskattens neutralitet och proportionalitetsprincipen samt de grundläggande ekonomiska friheterna tolkas så, att de tillåter att den portugisiska lagstiftaren, i artikel 78.7 b i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) (lagen om mervärdesskatt), som antagits genom lagdekret nr 394-B/84 av den 26 december, begränsar möjligheten att vidta rättelse av mervärdesskatt, med avseende på fordringar som i ett insolvensförfarande har ansetts inte kunna drivas in, till de i den bestämmelsen angivna fallen (det vill säga när ett förenklat insolvensförfarande inletts, efter det att ett sådant beslut om verifiering och rangordning av fordringar som föreskrivs i Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) (lagen om insolvens och företagsrekonstruktion), vilken antagits genom lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars, har vunnit laga kraft eller, i förekommande fall, efter det att den plan som är föremål för överläggningar enligt artikel 156 i samma lag har godkänts), vilket medför att avgöranden från domstolar i andra medlemsstater, i vilka det intygas att de fordringar som har gjorts gällande i insolvensförfarandet inte kan drivas in, inte beaktas?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).