Language of document :

Преюдициално запитване от Okresný súd Košice I (Словакия), постъпило на 30 октомври 2019 г. — NI, OJ и PK/Sociálna poisťovňa

(Дело C-799/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Okresný súd Košice I

Страни в главното производство

Ищци: NI, OJ, PK

Ответник: Sociálna poisťovňa

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3 от Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател1 да се тълкува в смисъл, че понятието „дължими вземания, произтичащи от трудови договори“ обхваща и обезщетението за неимуществените вреди, претърпени в резултат от смъртта на работник или служител вследствие от трудова злополука?

Трябва ли член 2 от Директива 2008/94/ЕО да се тълкува в смисъл, че за неплатежоспособен се смята и работодателят, срещу когото наистина е била подадена молба за принудително изпълнение във връзка със съдебно признатото вземане за обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в резултат от смъртта на работник или служител вследствие от трудова злополука, но в изпълнителното производство е установена невъзможност за събиране на вземането, тъй като работодателят няма имущество?

____________

1 ОВ L 283, 2008 г., стр. 36.