Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Košice I (Slovensko) dne 30. listopadu 2019 – NI, OJ, PK v. Sociálna poisťovňa

(Věc C-799/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Okresný súd Košice I

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: NI, OJ, PK

Žalovaná: Sociálna poisťovňa

Předběžné otázky

Je třeba článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES1 ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele vykládat v tom smyslu, že pojem „nesplacené pohledávky zaměstnanců, které vyplývají z pracovních smluv“ zahrnuje rovněž nemajetkovou újmu, která vznikla v důsledku úmrtí zaměstnance způsobeného pracovním úrazem?

Je třeba článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele vykládat v tom smyslu, že se za zaměstnavatele v platební neschopnosti považuje i zaměstnavatel, vůči kterému byl sice podán návrh na výkon rozhodnutí v souvislosti se soudem přiznaným nárokem na náhradu nemajetkové újmy způsobené úmrtím zaměstnance v důsledku pracovního úrazu, avšak pohledávka byla v exekučním řízení prohlášena za nedobytnou pro nemajetnost zaměstnavatele?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 283, s. 36.