Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Košice I (Slovakia) on esittänyt 30.10.2019 – NI, OJ ja PK v. Sociálna poisťovňa

(asia C-799/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Košice I

Pääasian asianosaiset

Kantajat: NI, OJ ja PK

Vastaaja: Sociálna poisťovňa

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/94/EY1 3 artiklaa tulkittava siten, että käsite ”työsopimuksista johtuvat maksamatta olevat työntekijöiden saatavat” kattaa myös sellaiset aineettomat vahingot, jotka ovat seurausta työntekijän kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta?

Onko työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/94/EY 2 artiklaa tulkittava siten, että maksukyvyttömänä on pidettävä myös sellaista työnantajaa, jota vastaan on aloitettu ulosmittausmenettely työntekijän työtapaturmaisen kuoleman aiheuttaman ja tuomioistuimen vahvistaman aineettomien vahinkojen korvausvaatimuksen johdosta, mutta saatava on todettu perimiskelvottomaksi ulosmittausmenettelyssä, koska työnantaja on varaton?

____________

1 EUVL 2008, L 283, s. 36.