Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Košice I (Slowakije) op 30 oktober 2019 – NI, OJ, PK/Sociálna poisťovňa

(Zaak C-799/19)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Okresný súd Košice I

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: NI, OJ, PK

Verwerende partij: Sociálna poisťovňa

Prejudiciële vragen

Moet artikel 3 van richtlijn 2008/94/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever aldus worden uitgelegd dat het begrip „onvervulde aanspraken van de werknemers die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten” ook betrekking heeft op immateriële schade ten gevolge van het overlijden van een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval?

Moet artikel 2 van richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever aldus worden uitgelegd dat een werkgever eveneens wordt geacht in staat van insolventie te verkeren wanneer tegen deze werkgever een verzoek tot gedwongen tenuitvoerlegging is ingediend met betrekking tot een in rechte erkende aanspraak op vergoeding van immateriële schade ten gevolge van het overlijden van een werknemer als gevolg van een arbeidsongeval, maar de schuldvordering in het kader van de tenuitvoerleggingsprocedure oninbaar is verklaard op grond dat de werkgever niet over middelen beschikt?

____________

1 PB 2008, L 283, blz. 36.