Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Košice I (Slovensko) 30. októbra 2019 – NI, OJ a PK v. Sociálna poisťovňa

(Vec C-799/19)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Košice I

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: NI, OJ, PK

Žalovaná: Sociálna poisťovňa

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES1 z 22 októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa vykladať tak, že pojem „neuspokojené nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych zmlúv“ zahŕňa aj nemajetkovú ujmu, ktorá vznikla v dôsledku smrti zamestnanca, spôsobenej pracovným úrazom?

Má sa článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES vykladať tak, že za platobne neschopného sa považuje aj zamestnávateľ, voči ktorému bol síce podaný návrh na vykonanie exekúcie v súvislosti so súdom priznaným nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej smrťou zamestnanca v dôsledku pracovného úrazu, ale pohľadávka bola v exekučnom konaní označená za nevymožiteľnú pre nemajetnosť zamestnávateľa?

____________

1 Ú. v. EÚ 2008, L 283, s. 36.