Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okresný súd Košice I (Slovaška) 30. oktobra 2019 – NI, OJ, PK/Sociálna poist'ovňa

(Zadeva C-799/19)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Košice I

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: NI, OJ, PK

Tožena stranka: Sociálna poist'ovňa

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca1 razlagati tako, da pojem „neporavnane terjatve delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi“, vključuje tudi nepremoženjsko škodo, povzročeno zaradi smrti delavca zaradi nezgode pri delu?

2.    Ali je treba člen 2 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca razlagati tako, da se za plačilno nesposobnega šteje tudi delodajalec, zoper katerega je bil sicer vložen predlog za izvršbo v zvezi s sodno priznanim zahtevkom za nadomestilo za nepremoženjsko škodo zaradi smrti delavca zaradi nezgode pri delu, vendar je bilo v izvršilnem postopku ugotovljeno, da je dolg neizterljiv, ker delodajalec nima sredstev?

____________

1 UL 2008, L 283, str. 36.