Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Košice I (Slovakien) den 30 oktober 2019 – NI, OJ och PK mot Sociálna poisťovňa

(Mål C-799/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Košice I

Parter i det nationella målet

Klagande: NI, OJ, PK

Motpart: Sociálna poisťovňa

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens1 tolkas så, att begreppet arbetstagarnas utestående fordringar som grundar sig på anställningsavtal även omfattar ersättning för den ideella skada som uppkommit på grund av att arbetstagaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet?

Ska artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens tolkas så, att som insolvent ska även anses vara en arbetsgivare mot vilken en ansökan om verkställighet visserligen har inlämnats i samband med en begäran om ersättning för den ideella skada som uppkommit på grund av att arbetstagaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, som bifallits av domstolen, men fordran inte var indrivningsbar i verkställighetsförfarandet eftersom arbetsgivaren saknade tillgångar?

____________

1 EUT L 283, 2008, s. 36.