Language of document :

Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 4 ноември 2019 г. — Danske Bank A/S/Skatteverket

(Дело C-812/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Högsta förvaltningsdomstolen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Ответник: Skatteverket

Преюдициален въпрос

Представлява ли независимо данъчнозадължено лице шведският клон на банка, установена в друга държава членка, когато централата на банката предоставя услуги на клона и му начислява разходите за тях, ако тази централа е част от ДДС група в другата държава членка, докато шведският клон не е член на нито една шведска ДДС група1 ?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).