Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 4 listopada 2019 r. – Danske Bank A/S / Skatteverket

(Sprawa C-812/19)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Högsta förvaltningsdomstolen

Strony w postępowaniu głównym

Wnosząca odwołanie: Danske Bank A/S

Druga strona postępowania: Skatteverket

Pytania prejudycjalne

Czy można przyjąć, że szwedzki oddział banku, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim niż Szwecja jest niezależnym podatnikiem, jeżeli zakład główny świadczy usługi na rzecz oddziału i przypisuje oddziałowi koszty z tytułu ich świadczenia, w sytuacji gdy zakład główny należy do grupy VAT w innym państwie członkowskim, a oddział szwedzki nie należy do żadnej szwedzkiej grupy VAT1 ?

____________

1 Artykuł 2 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 11 i dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1)