Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 4 november 2019 – Danske Bank A/S / Skatteverket

(Mål C-812/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Motpart: Skatteverket

Tolkningsfråga

Utgör en svensk filial till en bank med huvudetablering i en annan medlemsstat en egen beskattningsbar person när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen, om huvudetableringen ingår i en mervärdesskattegrupp i den andra staten medan den svenska filialen inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp1 ?

____________

1 artiklarna 2.1, 9.1 och 11 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT 2006, L 347, s. 1)