Language of document :

2019 m. rugsėjo 30 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-719/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: FS

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 20041 , <...>) 15 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šią nuostatą priimtas sprendimas išsiųsti Sąjungos pilietį iš priimančiosios valstybės narės teritorijos yra įvykdytas ir daugiau nebesukelia jokių teisinių pasekmių, kai tik šis Sąjungos pilietis įrodomai išvyko iš priimančiosios valstybės narės teritorijos per šiame sprendime nustatytą savanoriško išvykimo terminą?

2.    Jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar šiam Sąjungos piliečiui, kuris nedelsdamas sugrįžo į priimančiąją valstybę narę, suteikiama Direktyvos 2004/38 6 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė gyventi šalyje iki trijų mėnesių, o gal priimančioji valstybė narė gali priimti naują išsiuntimo iš šalies sprendimą tam, kad Sąjungos piliečiui būtų užkirstas kelias kaskart trumpam laikotarpiui įvažiuoti į priimančiosios valstybės narės teritoriją?

3.    Jeigu į 1 klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar šis Sąjungos pilietis privalo tam tikrą laikotarpį gyventi už priimančiosios valstybės narės teritorijos ribų ir kokia yra šio laikotarpio trukmė?

____________

1 p. 77, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46.