Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. septembra 2019 – FS/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-719/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: FS

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 20041 …) vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie o vyhostení občana Únie z územia hostiteľského členského štátu vydané podľa tohto predpisu bolo vykonané a už nevyvoláva nijaké právne účinky hneď po tom, ako tento občan Únie preukázateľne opustil územie tohto hostiteľského štátu v lehote stanovenej týmto rozhodnutím na dobrovoľný odchod z územia?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Patrí tomuto občanovi Únie v prípade okamžitého návratu do hostiteľského členského štátu právo na pobyt do troch mesiacov stanovené v článku 6 ods. 1 smernice 2004/38/ES alebo môže hostiteľský členský štát vydať nové rozhodnutie o vyhostení, aby zabránil tomu, že občan Únie zakaždým na nejaké krátke obdobie vstúpi na územie hostiteľského členského štátu?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Musí sa potom tento občan Únie počas nejakého konkrétneho obdobia zdržiavať mimo územia hostiteľského členského štátu a aká je dĺžka tohto obdobia?

____________

1 S. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46.