Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Португалия), постъпило на 18 октомври 2019 г. — RF/SATA International — Serviços de Transportes Aéreos SA

(Дело C-766/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Страни в главното производство

Жалбоподатели: QE, RD

Ответник: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Встъпила страна: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Преюдициални въпроси

Трябва ли събитие като настъпилото на 10 май 2017 г. на летище Лисабон, на което е имало обща авария в снабдяването с гориво, която прави невъзможно презареждането на самолетите поради повреда в помпената система, възпрепятстваща прехвърлянето на гориво към системата за зареждане, за която отговарят структурите, управляващи летищната инфраструктура, като тази повреда засяга непрекъснатото функциониране и оперативност на посоченото летище и причинява закъснения и отмяна на 473 полета, 12 от които са отклонени, 98 — отменени, а 363 са изпълнени със закъснение и са засегнати 41 000 пътници, да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 , който освобождава въздушния превозвач от задължението за изплащане на обезщетение?

Трябва ли да се приеме, че авиокомпания, която поради невъзможност да презареди с горивото на летището в Лисабон поради изложените по-горе причини решава да презареди на най-близкото алтернативно летище (Порто) и поради закъснение, дължащо се на късно излитане от летище Лисабон, както и [на] презареждане на друго летище, довели до това, че екипажът на посочения самолет вече не разполага с време за полетно обслужване, което по закон позволява изпълнението на закъснелия полет, сключва договор с друга авиокомпания за оперативен лизинг (ACMI) за изпълнение на посочения полет, е използвала всички средства и алтернативи, с които е разполагала, за да ограничи закъснението на полета?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 7, том 12, стр. 218).