Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. oktobrī iesniedza Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugāle) – QE, RD/SATA International – Serviços de Transportes Aéreos S.A.

(Lieta C-766/19)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Pamatlietas puses

Prasītājas: QE, RD

Atbildētāja: SATA International – Serviços de Transportes Aéreos S.A.

Persona, kas iestājusies lietā: ANA – Aeroportos de Portugal, S.A.

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai Regulas Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē par “ārkārtēju apstākli”, kas atbrīvo gaisa pārvadātāju no pienākuma maksāt kompensāciju, ir uzskatāms tāds fakts kā tas, kas notika 2017. gada 10. maijā Lisabonas lidostā, kad notika vispārējs un nozīmīgs degvielas piegādes pārtraukums, kā rezultātā nebija iespējama gaisa kuģu degvielas uzpilde pēc sūkņu sistēmas avārijas, kas neļāva pārsūknēt degvielu padeves sistēmā, par kuru ir atbildīgas iestādes, kas pārvalda lidostas infrastruktūru, un šī avārija ietekmēja minētās lidostas nepārtrauktu funkcionēšanu un darbības, izraisot 473 lidojumu kavēšanos un atcelšanu, no kuriem 12 lidojumi tika novirzīti, 98 lidojumi tika atcelti un 363 lidojumi kavējās, ietekmējot vairāk nekā 41 000 pasažieru?

b)    Vai ir uzskatāms, ka gaisa pārvadātājs ir veicis visus iespējamos pasākumus, lai samazinātu lidojuma kavēšanos, ja tas, nespējot uzpildīt degvielu Lisabonas lidostā iepriekšminētajos apstākļos, nolēma uzpildīt degvielu citā tuvākajā lidostā (Portu) un, ņemot vērā kavējumu, kas radies saistībā ar novēlotu izlidošanu no Lisabonas lidostas un degvielas uzpildes darbībām citā lidostā, kā rezultātā šī gaisakuģa apkalpei vairs nebija pieejams lidojuma darba laiks, kas saskaņā ar likumu ļautu veikt lidojumu, kas ir kavējies, noslēdza ar citu gaisa pārvadātāju operatīvās nomas līgumu (ACMI), lai veiktu minēto lidojumu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).