Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) op 18 oktober 2019 – QE, RD / SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Zaak C-766/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: QE, RD

Verwerende partij: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Andere partij: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Prejudiciële vragen

Moet een gebeurtenis zoals die welke op 10 mei 2017 op de luchthaven van Lissabon heeft plaatsgevonden, waarbij er zich bij de brandstofbevoorrading een algemene en aanzienlijke storing heeft voorgedaan die ervoor heeft gezorgd dat luchtvaartuigen niet konden tanken door een defect in het pompsysteem waardoor werd verhinderd dat er brandstof naar het platformsysteem werd geleid – een systeem dat valt onder de verantwoordelijkheid van de luchthaveninfrastructuurbeheerders – waarbij dit defect de continuïteit van de werking en de operabiliteit van de betreffende luchthaven heeft verstoord, wat heeft geleid tot de vertraging en annulering van 473 vluchten, waarvan er 12 zijn omgeleid, 98 zijn geannuleerd en 363 vertraging hebben opgelopen, hetgeen meer dan 41 000 passagiers heeft getroffen, worden aangemerkt als een „buitengewone [omstandigheid]” in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening nr. 261/20041 die de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert vrijstelt van de verplichting tot compensatie?

Heeft een luchtvaartmaatschappij die, doordat zij gelet op de hierboven vermelde omstandigheden in de onmogelijkheid verkeerde om te tanken op de luchthaven van Lissabon, heeft beslist om te tanken op een andere nabijgelegen luchthaven (Porto) en die vervolgens, toen de bemanning van het betrokken luchtvaartuig door de vertraging ten gevolge van het laattijdige vertrek vanaf de luchthaven van Lissabon alsook van het tanken op een andere luchthaven geen vliegdiensttijd meer ter beschikking had om de vertraagde vlucht te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, een „wet lease”-overeenkomst (ACMI) heeft gesloten met een andere luchtvaartmaatschappij om de betreffende vlucht uit te voeren, alle middelen en alternatieven gebruikt waarover zij beschikte om de vertraging van de vlucht te beperken?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).