Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) w dniu 18 października 2019 r. – QE, RD / SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Sprawa C-766/19)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores.

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: QE, RD.

Strona pozwana: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA.

Druga strona postępowania: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Pytania prejudycjalne

Czy zdarzenie, takie jak to, które miało miejsce w dniu 10 maja 2017 r. na lotnisku w Lizbonie, polegające na ogólnym i istotnym braku zaopatrzenia w paliwo, które uniemożliwiło tankowanie samolotom z powodu awarii systemu pomp czyniącej niemożliwym przetłoczenie paliwa do systemu dystrybucyjnego, za który system odpowiedzialność ponoszą podmioty zarządzające infrastrukturą portu lotniczego, i która to awaria miała wpływ na ciągłość funkcjonowania i operacyjność wspomnianego lotniska, będą przyczyną opóźnień i odwołań 473 lotów, z których 12 zostało przekierowanych, 98 odwołanych, a 363 doznało opóźnień, co dotknęło z kolei 41.000 pasażerów, należy zakwalifikować jako „nadzwyczajną okoliczność” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia 261/20041 , która zwalnia przewoźnika lotniczego z obowiązku odszkodowania?

Czy przewoźnik lotniczy, który wobec niemożliwości zatankowania na lotnisku w Lizbonie z wyżej wymienionego powodu zdecydował się zatankować na alternatywnym lotnisku w pobliżu (Porto) oraz w wyniku tego, że jego załoga z powodu opóźnienia spowodowanego spóźnionym wylotem z lotniska w Lizbonie, jak również tankowaniem na innym lotnisku, nie dysponowała już dostępnym czasem obsługi lotu zgodnie z właściwym prawem, który umożliwiłby odbycie lotu doznającego opóźnienia, postanowił zawrzeć z innym przewoźnikiem lotniczym umowy o dzierżawę statku powietrznego razem z załogą (ACMI) w celu odbycia wspomnianego lotu, wykorzystał wszystkie racjonalne środki w celu ograniczenia opóźnienia lotu?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).