Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca dos Açores. (Portugal) den 18 oktober 2019 – QE och RD mot SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Mål C-766/19)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parter i det nationella målet

Kärande: QE och RD

Svarande: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Intervenient: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Tolkningsfrågor

Ska en sådan händelse som den som ägde rum den 10 maj 2017 på flygplatsen i Lissabon – där det inträffade ett generellt, betydande fel i bränsleförsörjningen, som gjorde det omöjligt att tanka flygplanen på grund av haveri i pumpsystemet som hindrade överföring av bränsle till försörjningssystemet, som de enheter som svarar för flygplatsinfrastrukturen ansvarar för, ett haveri som påverkade kontinuiteten i flygplatsens verksamhet och dess funktionsduglighet, vilket ledde till att sammanlagt 473 flygningar blev försenade eller inställda (varav 12 blev omdirigerade, 98 inställda och 363 försenade) och påverkade mer än 41 000 passagerare – anses utgöra en ”extraordinär omständighet” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/20041 och därmed befria lufttrafikföretaget från sin skyldighet att betala kompensation?

Ska ett lufttrafikföretag som beslutat att tanka på en näraliggande, alternativ flygplats (Porto), på grund av att det var omöjligt att tanka på flygplatsen i Lissabon med anledning av den ovan beskrivna händelsen, och som leasat ett flygplan med besättning från ett annat lufttrafikföretag (ACMI-leasing) för att genomföra flygningen – på grund av att flygplanets besättning till följd av förseningen, orsakad av den sena avgången från Lissabons flygplats och tankningen på en annan flygplats, inte längre hade laglig rätt att arbeta tillräckligt länge för att genomföra den flygning som därmed kom att bli försenad – anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att begränsa förseningen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).