Language of document :

Жалба, подадена на 20 ноември 2019 г. от Achemos Grupė UAB, Achema срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 12 септември 2019 г. по дело T-417/16, Achemos Grupė и Achema AB/Европейска комисия

(Дело C-847/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Achemos Grupė UAB, Achema AB (представители: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Други страни в производството: Европейска комисия, Република Литва, Klaipėdos Nafta AB

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени точки 1 и 2 от диспозитива на обжалваното решение;

да върне делото на Общия съд,

при условията на евентуалност, да се произнесе сам по жалбата в първоинстанционното производство и да отмени обжалваното решение1 в неговата цялост;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на член 263 ДФЕС във връзка с член 256, параграф 1 ДФЕС, а също и на задължението за мотивиране, доколкото Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато не преценил информацията, въз основа на която Комисията приела своето решение, при положение, че адекватният контрол на законосъобразността на решението на Комисията от Общия съд предполага той да провери дали информацията, на която Комисията се основава, е фактически вярна, надеждна и последователна.

2. Второ основание: нарушение на член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, на правото на добра администрация и на член 12 от Регламент (ЕС) 2015/15892 във връзка с член 5 от същия регламент, доколкото Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, обвинявайки жалбоподателите в отменителното производство, че не информирали Комисията в хода на предварителната процедура по разследване, когато съгласно нейното задължение да проведе надлежно и безпристрастно процедура по разследване и правото на добра администрация тя е длъжна да се увери, че разполага с възможно най-пълната и най-надеждна информация.

3. Трето основание: нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС, член 41, параграф 1 и член 41, параграф 2, буква в) от Хартата на основните права на Европейския съюз и на задължението за мотивиране, тъй като Общият съд не обявил ясно и недвусмислено защо проектът за ВПГ може да бъде освободен от член 14 от Директива 2004/18/EО3 и да бъде възложен директно на Klaipėdos Nafta, когато в съответствие със задължението си за мотивиране Общият съд трябва да обяви своите мотиви, за да могат заинтересованите лица да узнаят причините за взетото решение.

____________

1 Решение C(2013) 7884 окончателен на Комисията от 20 ноември 2013 г., с което държавна помощ SA.36740 (2013/NN), предоставена от Литва на Klaipedos Nafta, е обявена за съвместима с вътрешния пазар (OВ, C 616, 2016 г., стp. 1).

2 Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ 2015, L 248, стр. 9).

3 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (OВ, L 134, 2004г. стp. 114, Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116).