Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2019 Achemos Grupė UAB a Achema AB proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. září 2019 ve věci T-417/16, Achemos Grupė a Achema AB v. Komise

(věc C-847/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky): Achemos Grupė UAB, Achema AB (zástupci: R. Martens, avocat, a V. Ostrovskis, advokatas)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Litevská republika, Klaipėdos Nafta AB

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek (navrhovatelek)

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil body 1 a 2 výroku napadeného rozsudku;

vrátil věc Tribunálu,

podpůrně aby sám rozhodl o žalobě a zrušil žalobou napadené rozhodnutí1 v celém rozsahu;

uložil Evropské komisi náhradu všech nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.    První důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení článku 263 SFEU ve spojení s čl. 256 odst. 1 SFEU a povinností uvést odůvodnění, spočívajícího v nesprávném právní posouzení, kterého se Tribunál dopustil tím, že neposoudil informace, z nichž Komise vycházela při přijímání rozhodnutí, ačkoli náležitý přezkum legality rozhodnutí Komise Tribunálem vyžaduje ověření věcné správnosti informací, z nichž Komise vychází, jejich věrohodnost a soudržnost.

2.    Druhý důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (právo na řádnou správu) a článku 12 nařízení Rady (EU) 2015/15892 ve spojení s článkem 5 téhož nařízení, spočívajícího v nesprávném právní posouzení, kterého se Tribunál dopustil tím, že navrhovatelkám vytkl, že Komisi v průběhu jejího předběžného šetření neposkytly informace, ačkoli z povinnosti provést řádné a nestranné šetření a z práva na řádnou správu vyplývá, že povinnost zajistit si co nejúplnější a co nejspolehlivější informace má Komise.

3.    Třetí důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 296 odst. 2 SFEU, čl. 41 odst. 1 a odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie a povinnosti uvést odůvodnění, spočívajícího v tom, že Tribunál jasně a jednoznačně neuvedl důvody, proč mohl být projekt LNG vyňat z působnosti článku 14 směrnice 2004/18/ES3 a zadán přímo společnosti Klaipėdos Nafta, ačkoli z povinnosti Tribunálu uvést odůvodnění vyplývá, že své argumenty měl uvést takovým způsobem, aby se navrhovatelky mohly seznámit s důvody přijatého rozhodnutí.

____________

1 Rozhodnutí Komise C(2013) 7884 final ze dne 20. listopadu 2013, kterým byla státní podpora SA.36740 (2013/NN), kterou Litva poskytla společnosti Klaipedos Nafta, prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem (Úř. věst. 2016, C 161, s. 1).

2 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 2004, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132)