Language of document :

Achemos Grupė UAB-i, Achema AB-i 20. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 12. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-417/16: Achemos Grupė ja Achema AB versus komisjon

(kohtuasi C-847/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Achemos Grupė UAB, Achema AB (esindajad: avocat R. Martens, advokatas V. Ostrovskis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Leedu Vabariik, Klaipėdos Nafta AB

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 1 ja 2;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

või teise võimalusena teha ise esimeses kohtuastmes esitatud hagi suhtes lõplik kohtuotsus ja tühistada tervikuna vaidlustatud otsus1 ;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    Esimene väide, et rikuti ELTL artiklit 263 koostoimes ELTL artikli 256 lõikega 1 ning põhjendamiskohustust, kuna Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta jättis hindamata teabe, millele komisjon selle otsuse vastuvõtmisel tugines, samas kui komisjoni otsuse õiguspärasuse asjakohane uurimine eeldab, et Üldkohus uurib, kas teave, millele komisjon tugines, oli faktiliselt täpne, usaldusväärne ja sidus.

2.    Teine väide, et rikuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõiget 1, õigust heale haldusele ja nõukogu määruse (EL) 2015/15892 artiklit 12 koostoimes selle määruse artikliga 5, kuna Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta heitis apellantidele ette, et esialgse uurimismenetluse käigus nad ei teavitanud komisjoni, samas kui tulenevalt kohustusest viia uurimismenetlus läbi hoolikalt ja erapooletult ning õigusest heale haldusele, on komisjoni ülesanne tagada, et tema käsutuses oleks kõige täielikum ja usaldusväärsem teave.

3.    Kolmas väide, et rikuti ELTL artikli 296 lõiget 2, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõiget 1 ja lõike 2 punkti c ning põhjendamiskohustust, kuna Üldkohus ei sedastanud selgelt ja üheseltmõistetavalt, miks LNG projekt võis jääda direktiivi 2004/18/EÜ3 artikli 14 alt välja ning see sõlmiti otse Klaipėdos Naftaga, samas kui tulenevalt põhjendamiskohustusest peab Üldkohus näitama selgelt ja üheselt oma arutluskäiku, võimaldamaks apellantidel tehtud otsuse põhjendusi mõista.

____________

1 Komisjoni 20. novembri 2013. aasta otsus C(2013) 7884 final, milles tunnistati siseturuga kokkusobivaks riigiabi SA.36740 (2013/NN), mille Leedu antis Klaipėdos Naftale (ELT 2016, C 616, lk 2).

2 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).