Language of document :

Valitus, jonka Achemos Grupė UAB ja Achema AB ovat tehneet 20.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-417/16, Achemos Grupė ja Achema v. komissio, 12.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-847/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Achemos Grupė UAB ja Achema AB (edustajat: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Liettuan tasavalta ja Klaipėdos Nafta AB

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 ja 2 kohdan

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

tai vaihtoehtoisesti ratkaisee itse ensimmäisessä oikeusasteessa vireillä olevan asian ja kumoaa riidanalaisen päätöksen1 kokonaisuudessaan

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: SEUT 263 artiklan, luettuna yhdessä SEUT 256 artiklan 1 kohdan ja perusteluvelvollisuuden kanssa, rikkominen, koska unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen jättämällä arvioimatta tietoja, joihin komissio tukeutui tehdessään päätöstään, kun taas unionin yleisen tuomioistuimen suorittaman komission päätöksen lainmukaisuuden asianmukainen valvonta edellyttää sen tarkastamista, ovatko tiedot, joihin komissio tukeutui, asiallisesti paikkansapitäviä, luotettavia ja johdonmukaisia.

Toinen valitusperuste: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan rikkominen, hyvää hallintoa koskevan oikeuden loukkaaminen ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 2 12 artiklan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 5 artiklan kanssa, rikkominen, sillä unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se moitti valittajia siitä, etteivät ne olleet antaneet tietoja komissiolle sen alustavan tutkinnan aikana, vaikka tarkan ja puolueettoman tutkinnan toteuttamista koskevan velvollisuuden nojalla komissiolla on velvollisuus varmistaa, että sillä on hallussaan mahdollisimman täydelliset ja luotettavat tiedot.

Kolmas valitusperuste: SEUT 296 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan c alakohdan rikkominen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöminen, sillä unionin yleinen tuomioistuin ei todennut selvästi ja yksiselitteisesti, miksi nesteytettyä maakaasua koskevalle hankkeelle voitiin myöntää poikkeus direktiivin 2004/18/EY3 14 artiklasta ja se voitiin myöntää suoraan Klaipėdos Naftalle, vaikka perusteluvelvollisuutensa mukaisesti unionin yleisen tuomioistuimen pitäisi esittää perustelunsa siten, että valittajat voivat saada tietoonsa päätöksen syyt.

____________

1 20.11.2013 tehty komission päätös C(2013) 7884 final, jolla Liettuan Klaipėdos Naftalle myöntämä valtiontuki SA.36740 (2013/NN) todettiin sisämarkkinoille soveltuvaksi (EUVL 2016, C 161, s. 1).

2 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015, L 248, s. 9).

3 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu direktiivi 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114).