Language of document :

Žalba koju su 20. studenoga 2019. podnijeli Achemos Grupė UAB, Achema AB protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. rujna 2019. u predmetu T-417/16: Achemos Grupė UAB i Achema AB protiv Komisije

(predmet C-847/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Achemos Grupė UAB, Achema AB (zastupnici: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Druge stranke u žalbenom postupku: Europska komisija, Republika Litva, Klaipėdos Nafta AB

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da

ukine točke 1. i 2. izreke pobijane presude;

vrati predmet na odlučivanje Općem sudu,

ili, podredno, sam odluči o prvostupanjskoj tužbi i u cijelosti poništi pobijanu odluku1 ;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: povreda članka 263., UFEU-a u vezi s člankom 256. stavkom 1. UFEU-a i obveze obrazlaganja jer je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je propustio ocijeniti informacije na temelju kojih je Komisija donijela svoju odluku, pri čemu odgovarajući nadzor zakonitosti Komisijine odluke koji provodi Opći sud pretpostavlja provjeru toga jesu li informacije na temelju kojih je Komisija donijela svoju odluku materijalno točne, pouzdane i dosljedne.

2. Drugi žalbeni razlog: povreda članka 41. stavka 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, prava na dobru upravu i članka 12. Uredbe Vijeća (EU) 2015/15892 , u vezi s njezinim člankom 5. jer je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je naveo da su žalitelji propustili informirati Komisiju tijekom njezina prethodnog ispitivanja, dok na temelju obveze pažljivog i nepristranog ispitivanja i prava na dobru upravu Komisija ima obvezu osigurati da na raspolaganju ima najpotpunije i najpouzdanije moguće podatke.

3. Treći žalbeni razlog: povreda članka 296. drugog stavka UFEU-a, članka 41. stavka 1. i stavka 2. točke (c) Povelje Europske unije o temeljnim pravima i obveze obrazlaganja jer Opći sud nije jasno i nedvosmisleno naveo razloge zbog kojih se LNG projekt može izuzeti od primjene članka 14. Direktive 2004/18/EZ3 i izravno dodijeliti društvu Klaipėdos Nafta, dok u skladu s njegovom obvezom obrazlaganja Opći sud mora iznijeti svoj tijek rasuđivanja, tako da se žaliteljima omogući da se upoznaju s razlozima donesene odluke.

____________

1 Odluka Komisije C(2013) 7884 final od 20. studenoga 2013. kojom je državna potpora SA.36740 (2013/NN) koju je Litva dodijelila društvu Klaipėdos Nafta proglašena spojivom s unutarnjim tržištem (SL 2016., C 161, str. 2.)

2 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.)

3 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL 2004., L 134, str. 114.) (SL,posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.)