Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-417/16. sz., Achemos Grupė és Achema AB kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 12-én hozott ítélete ellen az Achemos Grupė UAB, Achema AB által 2019. november 20-án benyújtott fellebbezés

(C-847/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Achemos Grupė UAB, Achema AB (képviselők: R. Martens ügyvéd, V. Ostrovskis advokatas)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Litván Köztársaság, Klaipėdos Nafta AB

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítélet rendelkező részének 1) és 2) pontját;

az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez,

vagy másodlagosan, az első fokon előterjesztett keresetről maga határozzon, és teljes egészében semmisítse meg a vitatott határozatot;1

az Európai Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: az EUMSZ 256. cikk (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 263. cikk és az indokolási kötelezettség megsértése, mivel a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor elmulasztotta értékelni azokat az információkat, amelyekre a Bizottság a határozatának elfogadása érdekében támaszkodott, míg a Törvényszék által a bizottsági határozat jogszerűsége vonatkozásában folytatott megfelelő felülvizsgálat magában foglalja annak ellenőrzését, hogy a Bizottság által hivatkozott információk ténylegesen pontosak, megbízhatóak és következetesek-e.

2. Második jogalap: az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (1) bekezdésének, a megfelelő ügyintézéshez való jognak és az (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet2 5. cikkével összefüggésben értelmezett 12. cikkének a megsértése, mivel a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a fellebbezőkkel szemben azt kifogásolta, hogy nem tájékoztatták a Bizottságot a Bizottság előzetes vizsgálata során, míg a gondos és pártatlan vizsgálat lefolytatásának kötelezettsége és a megfelelő ügyintézéshez való jog alapján a Bizottságnak kell gondoskodnia arról, hogy rendelkezésére álljon a lehető legteljesebb és megbízhatóbb információ.

3. Harmadik jogalap: az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése c) pontjának, valamint az indokolási kötelezettségnek a megsértése, mivel a Törvényszék nem fejtette ki világosan és egyértelműen, hogy az LNG-projektet miért lehet mentesíteni a 2004/18/EK irányelv3 14. cikke alól, és miért lehet közvetlenül odaítélni a Klaipėdos Nafta részére, míg az indokolási kötelezettségének megfelelően a Törvényszéknek úgy kell levezetnie az indokolást, hogy lehetővé tegye a fellebbezők számára, hogy meggyőződhessenek a meghozott döntés indokairól.

____________

1 A 2013. november 20-i C(2013) 7884 final bizottsági határozat, amely a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította a Litvánia által a Klaipėdos Nafta részére nyújtott SA.36740 (2013/NN) állami támogatást (HL 2016. C 161., 1. o.).

2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).

3 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.).