Language of document :

2019 m. lapkričio 20 d. Achemos Grupė UAB, Achema AB pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-417/16, Achemos Grupė UAB ir Achema AB / Komisija

(Byla C-847/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: Achemos Grupė UAB, Achema AB, atstovaujamos advokatų R. Martens, V. Ostrovskio

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lietuvos Respublika, Klaipėdos Nafta AB

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui

arba išnagrinėti bylą iš esmės pagal pirmoje instancijoje pateiktą ieškinį ir visa apimtimi panaikinti ginčijamą sprendimą1 ,

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas SESV 263 straipsnio, aiškinamo kartu su 256 straipsnio 1 dalimi, ir pareigos motyvuoti pažeidimu, nes neįvertindamas informacijos, kuria Komisija rėmėsi priimdama sprendimą, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą; tinkamas Bendrojo Teismo atliekamas Komisijos sprendimo teisėtumo patikrinimas reiškia informacijos, kuria remiasi Komisija, tikslumo, patikimumo ir nuoseklumo patikrinimą.

2. Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalies, teisės į gerą administravimą ir Tarybos reglamento (ES) 2015/15892 12 straipsnio, aiškinamo kartu su šio reglamento 5 straipsniu, pažeidimu, nes kaltindamas apeliantes, kad šios neinformavo Komisijos šiai atliekant preliminarų tyrimą, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą; atsižvelgiant į pareigą atlikti kruopštų ir nešališką tyrimą ir teisę į gerą administravimą būtent Komisija turi pareigą užtikrinti, kad ji turėtų kuo išsamesnę ir patikimesnę informaciją.

3. Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas SESV 296 straipsnio antros pastraipos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies c punkto bei pareigos motyvuoti pažeidimu, nes Bendrasis Teismas aiškiai ir vienareikšmiškai nenurodė, kodėl SGD projektui gali būti netaikomas Direktyvos 2004/18/EB3 14 straipsnis ir kodėl šis projektas gali būti tiesiogiai paskirtas bendrovei Klaipėdos Nafta; atsižvelgiant į pareigą motyvuoti, Bendrasis Teismas turi išdėstyti savo motyvus tokiu būdu, kad apeliantės galėtų suprasti sprendimo priėmimo priežastis.

____________

1 2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimas C(2013) 7884 final, kuriuo Lietuvos suteikta valstybės pagalba SA.36740 (2013/NN) bendrovei Klaipėdos Nafta buvo pripažinta suderinama su vidaus rinka (OL C 161, 2016, p. 1).

2 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9; klaidų ištaisymas OL L 186, 2017, p. 17).

3 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004 4 30, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132; klaidų ištaisymas OL L 339, 2014, p. 14).