Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 20. novembrī Achemos Grupė UAB un Achema AB iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 12. septembra spriedumu lietā T-417/16 Achemos Grupė UAB un Achema AB/Komisija

(Lieta C-847/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Achemos Grupė UAB un Achema AB (pārstāvji: R. Martens, avocat, un V. Ostrovskis, advokatas)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Lietuvas Republika un Klaipėdos Nafta AB

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1) un 2) punktu;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā

vai, pakārtoti, pašai lemt par pirmajā instancē celto prasību un pilnībā atcelt apstrīdēto lēmumu 1 ;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmais pamats: LESD 263. panta, kas lasīts kopsakarā ar LESD 256. panta 1. punktu, un pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums, jo Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, neizvērtējot informāciju, uz kuru Komisija balstījās, lai pieņemtu savu lēmumu, kaut arī pienācīgā Vispārējās tiesas vērtējumā par Komisijas lēmuma tiesiskumu ir jābūt iekļautam vērtējumam par to, vai informācija, uz kuru Komisija ir balstījusies, ir faktu ziņā pareiza, uzticama un saskanīga.

Otrais pamats: Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkta, tiesību uz labu pārvaldību un Padomes Regulas (ES) 2015/1589 2 12. panta, kas lasīts kopsakarā ar šīs regulas 5. pantu, pārkāpums, jo Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesībās, pārmetot apelācijas sūdzības iesniedzējām, ka tās Komisijas sākotnējā izskatīšanā nav informējušas Komisiju, kaut arī, pamatojoties uz pienākumu veikt rūpīgu un objektīvu izskatīšanu un tiesībām uz labu pārvaldību, tieši Komisijai ir pienākums nodrošināt, ka tās rīcībā ir iespējami vispilnīgākā un uzticamākā informācija.

Trešais pamats: LESD 296. panta 2. punkta, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkta un 2. punkta c) apakšpunkta, kā arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums, jo Vispārējā tiesa skaidri un nepārprotami nav norādījusi, kāpēc SDG projekts varētu tikt atbrīvots no Direktīvas 2004/18/EK 3 14. panta piemērošanas un tieši piešķirts Klaipėdos Nafta, kaut arī atbilstoši savam pienākumam norādīt pamatojumu Vispārējai tiesai sava argumentācija bija jāizklāsta tā, lai apelācijas sūdzības iesniedzējām ļautu pārliecināties par pieņemtā lēmuma pamatojumu.

____________

1 Komisijas Lēmums C(2013) 7884 final (2013. gada 20. novembris), ar ko valsts atbalsts SA.36740 (2013/NN), kuru Lietuva ir piešķīrusi Klaipėdos Nafta, tika atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu (OV 2016, C 161, 1. lpp).

2 Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.)