Language of document :

Recurs introdus la 20 noiembrie 2019 de Achemos Grupė UAB, Achema AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 12 septembrie 2019 în cauza T-417/16, Achemos Grupė și Achema AB/Comisia

(Cauza C-847/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Achemos Grupė UAB, Achema AB (reprezentanți: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Lituania, Klaipėdos Nafta AB

Concluzii

Recurentele solicită Curții:

anularea punctelor 1 și 2 din dispozitivul hotărârii atacate;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal,

sau, în subsidiar, pronunțarea asupra cererii formulate în primă instanță și anularea în totalitate a deciziei atacate1 ;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Primul motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 263 TFUE coroborat cu articolul 256 alineatul (1) TFUE și a obligației de motivare întrucât Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a omis să analizeze informațiile pe care s-a întemeiat Comisia pentru a adopta decizia, în condiţiile în care un control jurisdicțional adecvat al legalității deciziei Comisiei presupune ca Tribunalul să verifice exactitatea materială a informațiilor pe care s-a întemeiat Comisia, fiabilitatea și coerența lor.

2. Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 41 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a dreptului la bună administrare și a articolului 12 din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului2 coroborat cu articolul 5 din același regulament întrucât Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a acuzat recurentele că nu au informat Comisia în cursul examinării preliminare, în condiţiile în care Comisia trebuie să se asigure că dispune de cele mai complete și fiabile informații posibile, în temeiul obligației de a desfășura procedura de examinare cu diligență și cu imparțialitate și în temeiul dreptului la bună administrare.

3. Al treilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 296 alineatul (2) TFUE, a articolului 41 alineatul (1) și alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligației de motivare întrucât Tribunalul nu a precizat în mod clar și neechivoc de ce proiectul LNG putea să nu facă obiectul articolului 14 din Directiva 2004/18/CE3 și să fie atribuit direct Klaipėdos Nafta, în condiţiile în care, conform obligației sale de motivare, Tribunalul trebuie să îşi dezvăluie raționamentul astfel încât să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de motivele deciziei luate.

____________

1 Decizia C(2013) 7884 final a Comisiei din 20 noiembrie 2013, prin care ajutorul de stat SA.36740 (2013/NN), acordat de Lituania în favoarea Klaipėdos Nafta, a fost declarat compatibil cu piața internă ().

2 Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO, 2015, L 248, p. 9).

3 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116).