Language of document :

Odvolanie podané 20. novembra 2019: Achemos Grupė UAB, Achema AB proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. septembra 2019 vo veci T-417/16, Achemos Grupė a Achema AB/Komisia

(vec C-847/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Achemos Grupė UAB, Achema AB (v zastúpení: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Litovská republika, Klaipėdos Nafta AB

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil body 1 a 2 výroku napadnutého rozsudku,

vrátil vec Všeobecnému súdu, alebo alternatívne sám rozhodol o žalobe v prvostupňovom konaní a v celom rozsahu zrušil napadnuté rozhodnutie1 ,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: porušenie článku 263 ZFEÚ v spojení s článkom 256 ods. 1 ZFEÚ a povinnosti odôvodnenia, pretože Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v tom, že neposúdil informácie, z ktorých Komisia vychádzala pri prijímaní rozhodnutia, hoci náležité preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Komisie Všeobecným súdom si vyžaduje overenie vecnej správnosti, z ktorých Komisia vychádza, ich vierohodnosti a súdržnosti.

Druhý odvolací dôvod: porušenie článku 41 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (právo na riadnu správu) a článku 12 nariadenia Rady (EÚ) 2015/15892 v spojení s článkom 5 toho istého nariadenia, ktoré spočíva v nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa Všeobecný súd dopustil tým, že odvolateľkám vytýkal, že v priebehu predbežného preskúmavania Komisii neposkytli informácie, hoci z povinnosti vykonať náležité a nestranné preskúmanie a práva na riadnu správu vyplýva, že povinnosť zabezpečiť čo najúplnejšie a najspoľahlivejšie informácie má Komisia.

Tretí odvolací dôvod: porušenie článku 296 ods. 2 ZFEÚ, článku 41 ods. 1 a 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie a povinnosti uviesť odôvodnenie, ktoré spočíva v tom, že Všeobecný súd jasne a jednoznačne neuviedol dôvody, pre ktoré mohol byť projekt LNG vyňatý z pôsobnosti článku 14 smernice 2004/18/ES3 a zadaný priamo spoločnosti Klaipėdos Nafta, hoci z povinnosti Všeobecného súdu uviesť odôvodnenie vyplýva, že svoje tvrdenia mal uviesť takým spôsobom, aby sa odvolateľky mohli oboznámiť s dôvodmi prijatého rozhodnutia.

____________

1 Rozhodnutie Komisie C(2013) 7884 final z 20. novembra 2013, ktorým sa štátna pomoc SA.36740 (2013/NN), ktorú Litva poskytla spoločnosti Klaipedos Nafta, vyhlásila za nezlučiteľnú s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ 2016, C 161, s. 1).

2 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. ES L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).