Language of document :

Pritožba, ki sta jo Achemos Grupė UAB in Achema AB vložili 20. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. septembra 2019 v zadevi T-417/16, Achemos Grupė in Achema AB/Komisija

(Zadeva C-847/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Achemos Grupė UAB, Achema AB (zastopnika: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Republika Litva, Klaipėdos Nafta AB

Predlogi

Tožeči stranki Sodišču predlagata, naj:

razveljavi točki 1 in 2 izreka izpodbijane sodbe;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču,

ali, podredno, samo odloči o prvostopenjski tožbi in izpodbijani sklep1 v celoti razglasi za ničen;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1. Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 263 PDEU v povezavi s členom 256(1) PDEU in obveznosti obrazložitve, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker ni presodilo informacij, na katere se je Komisija oprla pri sprejetju sklepa, čeprav ustrezna preučitev zakonitosti sklepa Komisije s strani Splošnega sodišča zajema preučitev, ali so informacije, na katere se je oprla Komisija, vsebinsko pravilne, zanesljive in dosledne.

2. Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 41(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravice do dobrega upravljanja in člena 12 Uredbe Sveta (EU) 2015/15892 v povezavi s členom 5 te uredbe, ker je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je očitalo pritožnicama, da Komisiji med njenim predhodnim postopkom nista zagotovili informacij, čeprav je v skladu z obveznostjo skrbne in nepristranske preiskave in pravice do dobrega upravljanja Komisija tista, ki mora zagotoviti, da ima na voljo čim popolnejše in zanesljive informacije.

3. Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 296(2) PDEU, člena 41(1) in (2)(c) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter obveznosti obrazložitve, ker Splošno sodišče ni jasno in nedvoumno navedlo, zakaj je bilo mogoče projekt LNG izključiti iz uporabe člena 14 Direktive 2004/18/ES3 in ga dodeliti neposredno družbi Klaipėdos Nafta, čeprav bi moralo Splošno sodišče v skladu z obveznostjo obrazložitve obrazložitev izraziti tako, da bi pritožnicama omogočilo, da se seznanita z razlogi za sprejeto odločitev.

____________

1 Sklep Komisije C(2013) 7884 final z dne 20. novembra 2013 o razglasitvi državne pomoči SA.36740 (2013/NN), ki jo je Litva dodelila družbi Klaipėdos Nafta, za združljivo z notranjim trgom (UL 2016, C 161, str. 1).

2 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).

3 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).