Language of document :

Преюдициално запитване от Сour d’appel d’Aix-en-Provence (Франция), постъпило на 5 ноември 2019 г. — MN

(Дело C-813/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel d'Aix-en-Provence

Страни в главното производство

Жалбоподател: MN

Други страни: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Преюдициални въпроси

Отговарят ли напълно на изискванията за ефективна съдебна защита по смисъла на правото на Европейския съюз условията за издаване на европейска заповед за арест от френската прокуратура, предвидени в разпоредбите на член 695-16 и следващите от Наказателно процесуалния кодекс?

Отговаря ли френската прокуратура на условията, необходими, за да може да бъде квалифицирана като „издаващ съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година1

____________

1     Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).