Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Frankrig) den 5. november 2019 – MN

(Sag C-813/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Parter i hovedsagen

Sagsøger: MN

Andre procesdeltagere: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI og OH

Præjudicielle spørgsmål

Opfylder betingelserne for, at den franske anklagemyndighed kan udstede en europæisk arrestordre, som fastsat i bestemmelserne i den franske straffeproceslovs artikel 695-16 ff., fuldt ud kravene til en effektiv domstolsbeskyttelse i henhold til EU-retten?

Opfylder den franske anklagemyndighed kravene for at kunne kvalificeres som »udstedende judiciel myndighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 1 ?

____________

1     Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190, s. 1).