Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Ranska) on esittänyt 5.11.2019 – MN

(asia C-813/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MN

Muut osapuolet: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI ja OH

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttävätkö rikosprosessilain (code de procédure pénale) 695-16 §:n ja sitä seuraavien pykälien säännöksissä säädetyn kaltaiset edellytykset, joiden mukaan Ranskan syyttäjäviranomainen antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen, täysimääräisesti Euroopan unionin oikeudessa tarkoitetun tehokkaan oikeussuojan vaatimukset?

Täyttääkö Ranskan syyttäjäviranomainen vaatimukset, jotta se voidaan katsoa 13.6.2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS1 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi oikeusviranomaiseksi?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 annettu neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EUVL 2002, L 190, s. 1)