Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. novembrī iesniedza Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francija) – MN

(Lieta C-813/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Pamatlietas puses

Prasītājs: MN

Citi lietas dalībnieki: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Prejudiciālie jautājumi

Vai Kriminālprocesa kodeksa 695–16. un nākamajos pantos paredzētie nosacījumi, ar kādiem Francijas prokuratūra izsniedz Eiropas apcietināšanas orderi, pilnībā atbilst efektīvas tiesību aizsardzības tiesā prasībām Eiropas Savienības tiesību izpratnē?

Vai Francijas prokuratūra atbilst prasībām, kas jāizpilda, lai tā varētu tikt kvalificēta par “izsniegšanas tiesu iestādi” Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 6. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1      Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.).