Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Frankrijk) op 5 november 2019 – MN

(Zaak C-813/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: MN

Andere partijen: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH

Prejudiciële vragen

Voldoen de voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees aanhoudingsbevel door het Franse openbaar ministerie, zoals vastgesteld in de artikelen 695-16 en volgende van het wetboek van strafvordering, volledig aan de vereisten die voortvloeien uit een effectieve rechterlijke bescherming in de zin van het Unierecht?

Voldoet het Franse openbaar ministerie aan de vereisten om te kunnen worden aangemerkt als een “uitvaardigende rechterlijke autoriteit” in de zin van artikel 6, lid 1, van kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 20021 ?

____________

1     Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB 2002, L 190, blz. 1).